newssupdates2018

Ang Kagawaran ng Filipino ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham ng Xavier University bilang katuwang ng Kagawaran ng Filipino at iba pang mga Wika ng Mindanao State University - Iligan Institute of Technology,  Kagawaran ng Lenggwaheng Edukasyon ng Central Mindanao University at Kagawaran ng Humanidades ng Airlangga University (Indonesia) ay nakahanda na sa isasagawang Unang Salindunong na Internasyonal na Pagpupulong at Ika-11 Pambansang Kumperensiya sa Filipino. 

Ang nasabing kumperensiya ay may temang "Wika, Panitikan, at Multidisiplinaryong Pananaliksik Tungo sa Integrasyong Kultural. Ito ay gaganapin sa ika-2 hanggang ika-4 ng Abril taong 2018 sa Grand Caprice Restaurant and Convention Center, Limketkai Center, Lungsod ng Cagayan de Oro.

Layunin ng nasabing paggawain ang maglaan ng pagkakataong makapagbahagi ng mga kabatiran, pananaliksik, at mga hamon sa wika at panitikan sa pang-akademikong konteksto gayundin ang mga multidisiplinaryong pananaliksik tungo sa integrasyong kultural hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. 

Ang mga magiging partisipante sa gawaing ito ay mga mag-aaral, guro, mananaliksik, at propesyunal sa iba’t ibang panig ng mundo. Makakapiling ng mga partisipante ang mga pinuno ng bawat pamantasan, mga dekana, mga kinatawan mula sa DepEd, CHED, Tanggapan ng Turismo, at ng lokal na pamahalaan ng Rehiyon X.   

Bukas ang pandaigdigang kumperensiyang ito sa pagbabahagi ng mga pananaliksik na may kaugnayan sa Wika, Panitikan, at Multidisiplinaryo. Ang midyum na mga lenggwahe ay ang Ingles at Filipino sa mismong kumperensiya at sa mga abstrak na ibabahagi ng mga kwalipikadong nagsumite. Ang mga abstrak na naisulat sa Filipino ay inaasahang maisalin sa wikang Ingles para sa kapakanan ng mga dayuhang kalahok.  

Ang rehistrasyon para sa internasyonal na partisipante ay isang daang US na dolyar (100USD) at para sa mga Pilipinong partisipante mula Luzon, Visayas, at Mindanao ay apat na raang piso (4000PHP). Saklaw ng rehistrasyon ang kit, sertipiko, tatlong pananghalian, at anim na meryienda. Inaasahan ang maaagang pagpapatala sapagkat limitado lamang ang tinatanggap na mga partisipante. ∎  


Social Media